Wie zijn wij?

Wij zijn Maaslloyd, een verzekeraar die enerzijds gespecialiseerd is in run-off van verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsportefeuilles en die er naar streeft lopende schades in haar run-off portefeuilles zo goed en zorgvuldig mogelijk af te wikkelen. Anderzijds stellen wij capaciteit ter beschikking aan Gevolmachtigd Agenten door het tekenen van aandelen op verzekeringspools.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om een aantal redenen

 • Voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties
 • Om fraude te voorkomen en te bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en onze klanten te waarborgen
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving
 • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform één of meer van de volgende grondslagen genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • Voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde.
 • Op basis van uw toestemming.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Kenteken

Indien noodzakelijk kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een letselschadeclaim
 • Strafrechtelijke gegevens, bijvoorbeeld voor de risicobeoordeling bij de aanvraag van een product

Herkomst van de gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken, hebben wij veelal niet zelf verzameld maar zijn in ons bezit gekomen doordat wij verzekeringsbedrijven of verzekeringsportefeuilles die in run-off verkeren hebben overgenomen. Ze zijn veelal door betrokkenen zelf verstrekt bij het aangaan van een verzekering of het melden van een schade.

Verder maken wij gebruik van gegevens die worden verstrekt door andere verzekeraars of bemiddelaars in het kader van schade afwikkeling.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u dat niet wilt, bestaat de mogelijkheid dat wij u een product of een dienst niet (langer) kunnen aanbieden. Wij laten u dat dan zo snel mogelijk weten.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik maken van profilering of geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Voor onze dienstverlening maken wij in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden zoals andere verzekeraars, bemiddelaars, herverzekeraars, Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Daarnaast zijn er bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden. Deze bedrijven werken dan in onze opdracht zoals medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen en bedrijven die we inschakelen bij de afwikkeling van een claim door het leveren van expertisediensten. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van u verstrekken. Met deze derden maken wij in bewerkersovereenkomsten goede afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze.

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen voor de in de data privacy wet- en regelgeving genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen (PiFi). Persoonsgegevens over criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met publieke diensten zoals toezichthouders, politie, justitie en belastingdienst als wij daartoe verplicht zijn.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de aan de bovengenoemde redenen voor verwerking te kunnen voldoen en/of zo lang als wettelijk nodig is in verband met onze bewaarplicht.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond voor Verzekeraars van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Deze gegevens beheert de Stichting CIS (Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag). De doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor ons als verzekeraar om risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden gebruikt om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen. Ook worden gegevens geanonimiseerd gebruikt voor statistische analyses. Daarnaast leggen wij uw klantgegevens centraal vast om personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden in het geval van ernstige calamiteiten, incidenten zoals verzekeringsfraude, of opsporingsactiviteiten door politie en justitie.  Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zijn alle medewerkers die van gegevens kennis kunnen nemen gehouden aan geheimhouding daarvan.

Als u onze website bezoekt, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden. Dit doen we om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd om onze onderlinge communicatie makkelijker te maken.

Welke rechten heeft u?

 • Het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of staken als wij niet de juiste persoonsgegevens verwerken
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het kan dan zijn dat wij u een product of een dienst niet langer kunnen aanbieden
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens
 • Het recht om uw persoonsgegevens op te vragen zodat u deze kunt doorsturen naar een andere partij
 • Ook kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens door te sturen naar een andere partij.
 • Het recht om verzet aan te tekenen, ook tegen externe opname in het CIS

Wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u vragen over onze verwerking van persoonsgegevens, neemt u dan contact op onze Compliance afdeling per post: ’s-Gravenweg 431, 3065 SC Rotterdam, via het formulier op: https://maaslloyd.nl/contact/ of door een e-mail te sturen: compliance@maaslloyd.nl

Meer informatie

Dit privacy statement kan door ons worden aangepast aan bv. gewijzigde wet- en regelgeving en de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat eenzijdig. De meest recente versie van dit privacy statement kunt u onder andere vinden op deze website van Maaslloyd. Wij raden u aan dit regelmatig te bekijken.

Dit privacy statement is van toepassing op al onze in Nederland gevestigde ondernemingen.